Aanmelding en toelating eerste leerjaar

Aanmelding geschiedt door middel van het inleveren van een volledig en correct ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Aanmelden kan in de landelijke aanmeldweek van maandag 25 t/m zondag 31 maart 2024. Na deze datum komt uw kind op een wachtlijst.

Indien uw kind voldoet aan de toelatingscriteria, wordt het gegarandeerd geplaatst. Voor de meivakantie ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.

Als minimale toelatingscriteria hanteren wij:

  • Een basisschooladvies van minimaal vmbo-theoretische leerweg;
  • Voldoende scores wat betreft werkhouding en vaardigheden in het onderwijskundig rapport van de basisschool.

Het Adelbert College kent vier typen eerste klassen:

  • een havo/vmbo-t-klas
  • een vwo/havo-klas
  • een vwo-klas
  • een gymnasium-klas

Voor plaatsing in de verschillende typen klassen gelden de onderstaande criteria.

Type klas Advies basisschool
havo/vmbo-t minimaal vmbo-t
vwo/havo minimaal havo
vwo vwo
gymnasium vwo

Bij twijfel vindt altijd overleg met de basisschool plaats.

In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie afwijken van de toelatingscriteria.