Aanmelding en toelating eerste leerjaar

Aanmelding geschiedt door middel van het inleveren van een volledig en correct ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Aanmelden kan tot en met 15 maart 2023. Na deze datum komt uw kind op een wachtlijst.

Indien uw kind voldoet aan de toelatingscriteria, wordt het gegarandeerd geplaatst. Voor de meivakantie ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.

Als minimale toelatingscriteria hanteren wij:

  • Een basisschooladvies van minimaal vmbo-theoretische leerweg;
  • Voldoende scores wat betreft werkhouding en vaardigheden in het onderwijskundig rapport van de basisschool.

Het Adelbert College kent vier typen eerste klassen:

  • een havo/vmbo-t-klas
  • een vwo/havo-klas
  • een vwo-klas
  • een gymnasium-klas

Voor plaatsing in de verschillende typen klassen gelden de onderstaande criteria.

Type klas Advies basisschool
havo/vmbo-t minimaal vmbo-t
vwo/havo minimaal havo
vwo vwo
gymnasium vwo

Bij twijfel vindt altijd overleg met de basisschool plaats.

In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie afwijken van de toelatingscriteria.