Aanmelding en toelating eerste leerjaar

Aanmelding geschiedt door middel van het inleveren van een volledig en correct ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.

Alle leerlingen die in groep 8 zitten, krijgen in januari hun voorlopig schooladvies van de basisschool en maken snel daarna de doorstroomtoets. Als alle leerlingen het definitieve schooladvies hebben, schrijven ze zich in de week van 25 tot en met 31 maart in (landelijke aanmeldweek). Indien uw kind voldoet aan de toelatingscriteria, wordt het gegarandeerd geplaatst. Voor de meivakantie ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.

Wanneer een aanmelding na 31 maart binnenkomt, kijken wij of er nog ruimte is in de gewenste brugklas.

Als minimale toelatingscriteria hanteren wij:

  • Een basisschooladvies van minimaal vmbo-theoretische leerweg;
  • Voldoende scores wat betreft werkhouding en vaardigheden in het onderwijskundig rapport van de basisschool.

Het Adelbert College kent vier typen eerste klassen:

  • een havo/vmbo-t-klas
  • een vwo/havo-klas
  • een vwo-klas
  • een gymnasium-klas

Voor plaatsing in de verschillende typen klassen gelden de onderstaande criteria.

Type klas Advies basisschool
havo/vmbo-t minimaal vmbo-t
vwo/havo minimaal havo
vwo vwo
gymnasium vwo

Bij twijfel vindt altijd overleg met de basisschool plaats.

In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie afwijken van de toelatingscriteria.