Medezeggenschapsraad

De MR op het Adelbert College bestaat uit drie geledingen:

  • personeel (6 personen)
  • ouders (3 personen)
  • leerlingen (3 personen)

Elk lid zit voor een periode van drie jaar in de MR, maar kan zich wel herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn van drie jaar. De werkwijze van de MR is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement. Daarin staan ook de taken en bevoegdheden van de MR omschreven.

De raad kan alle aangelegenheden aan de orde stellen en daarover voorstellen doen aan het Stichtingsbestuur. De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg op school. De raad komt zo’n zes maal per jaar bij elkaar. De vergaderingen van de raad zijn openbaar en de verslagen zijn dan ook beschikbaar  voor alle geledingen van de school.