Aanmelding en toelating eerste leerjaar

Aanmelding geschiedt door middel van het inleveren van een volledig en correct ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier,  bruikleenovereenkomst boekenfonds en een kopie van het identiteitsbewijs.

Aanmelden kan tot en met 15 maart 2019. Na deze datum komt uw kind op een wachtlijst.

In april ontvangt u schriftelijk bericht of uw kind wel of niet is aangenomen. Eind juni wordt de definitieve indeling in de verschillende typen klassen schriftelijk bevestigd.

Als minimale toelatingscriteria hanteren wij:

  • Een basisschooladvies van minimaal vmbo-theoretische leerweg;
  • Voldoende scores wat betreft werkhouding en vaardigheden in het Onderwijskundig Rapport van de basisschool.

Het Adelbert College kent vier typen eerste klassen:

  • een vmbo-t-klas
  • een havo/vmbo-tklas
  • een vwo/havoklas
  • een gymnasiumklas

Voor plaatsing in de verschillende typen klassen gelden de onderstaande criteria.

Type klas

Advies basisschool

Vmbo-t

Minimaal vmbo-t

Havo/vmbo-t

Minimaal havo/vmbo-t

Vwo/havo

Minimaal havo

Gymnasium

Minimaal vwo

Bij twijfel vindt altijd overleg met de basisschool plaats.
In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie afwijken van de toelatingscriteria.